Домашни любимци

Домашни животни са животните, отглеждани в домашни условия с нестопанска цел, за лично развлечение и компания, живеещи със своя собственик и под негов надзор.

Отговорности на собствениците и гледачите на животни:

• да ги регистрират. Всички кучета подлежат на задължителна регистрация в  Интегрираната информационна система на БАБХ ВетИС. Регистрацията се извършва в седем дневен срок от придобиването му или на 4 месечна възраст от лицензиран ветеринарен лекар. При регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя микрочип, отговарящ на стандарт ISO 11784, издава се паспорт по образец (ако няма), ваксинация и обезпаразитяване (в зависимост от възрастта). В 7-дневен срок от промяната на адреса, на собствеността или при смърт на кучето,собственикът уведомява съответната областна дирекция по безопасност на храните за промяната.

• да се грижат за здравето им и да осигуряват необходимото им ветеринарномедицинско обслужване(ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс), както и да ги предпазват от болка и стрес;

• да не бъдат оставяни без наблюдение и да се следи те да не представляват заплаха за околните животни и хора. Не трябва да се допуска замърсяване или унищожаване на околната среда от животното. Забранени са действия на животното, увреждащи чуждо имущество. При причиняване на вреда от животното собственикът му носи имуществена отговорност.

За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси.

Освобождават се от такса собствениците на:

• кучета на инвалиди;

• служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

• кучета, използвани за опитни цели;

• кучета, използвани от Българския червен кръст;

• кастрирани кучета;

• кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.